Proiect ordin: Formulare unice pe tara, fara regim special, pentru furnizorii de servicii medicale si medicamente

12/07/2016

Proiect ordin: Formulare unice pe tara, fara regim special, pentru furnizorii de servicii medicale si medicamente

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/proiect-ordin-formulare-unice-pe-tara-fara-regim-special-pentru-furnizorii-de-servicii-medicale-si-medicamente/

reteta-compensata-medic-politistiProiect Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale si medicamente – formulare unice pe tara, fara regim special.
REFERAT DE APROBARE  al ordinului pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea a ctivitatii realizate  de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special.

Avand in vedere prevederile: – art. 179 din  Anexa  2  la  HG  nr. 161/2016 pentru  aprobarea  pachetelor  de  servicii  si  a Contractului-cadru  care  reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 763/3772016  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  in  anul  2016  a  Hotararii Guvernului  nr.  161/2016  pentru  aprobarea  pachetelor  de  servicii  si  a  Contractului – cadru   care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anii 2016 –2017,

– avizul conform al Ministerului Sanatatii nr…………/……………..

De la data de 1 iulie 2016 sunt aplicabile reglementarile H.G. nr. 161/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.763/3772016.

Ca urmare, Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de  Sanatate nr. 244/2015 pentru aprobarea  documentelor  justificative  privind  raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele activitatilor realizate, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale, cu modificarile ulterioare, isi inceteaza valabilitatea.

Pe  cale  de  consecinta,  va  supunem  aprobarii  prezentul  proiect  de  ordin  pentru  aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale -formulare unice pe tara, fara regim special.

De  asemenea,  anexam  desfasuratoarele  necesare  raportarii  in  vederea  decontarii  serviciilor medicale  din  asistenta  medicala  primara,  asistenta  medicala  ambulatorie  de  specialitate,  asistenta medicala din unitati sanitare cu paturi, a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la  domiciliu,  a  serviciilorde  consultatii  de  urgenta  la  domiciliu  si  activitati  de  transport  sanitar neasistat, a  serviciilor  medicale  de  recuperare – reabilitare, a listei  persoanelor  cu  afectiuni  cronice pentru care se organizeaza evidenta distincta la nivelul medicului de familie, precum si borderourile centralizatoare   necesare  raportarii  in  vederea  decontarii  medicamentelor  cu  si  fara  contributie personala in tratamentul ambulatoriu.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ec. Liliana LUKACS
DIRECTIA REGLEMENTARI SI NORME DE CONTRACTARE
DIRECTOR, Ec. Iulia STOEA

ORDIN
Anexa 1a
Anexa 2a
Anexa 2g
Anexa 2h-2k
Anexa 2-l
Anexa 3a – 3 k
Anexa 4a-4c
Anexa 5a-5b
Anexa 6a-6b
Anexa 7

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: