Modificari la Contractul Cadru 2015 – in vigoare de la 1 Octombrie

01/10/2015

Modificari la Contractul Cadru 2015 – in vigoare de la 1 Octombrie

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/modificari-la-contractul-cadru-2015-in-vigoare-la-1-octombrie/

controale-in-spitaleIncepand cu 1 octombrie 2015 au intrat in vigoare cateva modificari la Contractul Cadru.

Cele care care privesc medicina de familie sunt (subliniate in text):

Art 141 si 144 se modifica: – nu privesc strict medicina de familie, dar aduc o noutate: apare sublista D de compensare a medicamentelor, cu compensare 20%;

ART.145(1) Modalitatile de prescriere, de eliberare si de decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internationale – DCI, iar in cazuri justificate medical, precum si in cazul produselor biologice si a medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat prescrierea se face pe denumire comerciala, cu precizarea pe prescriptie si a denumirii comune internationale – DCI corespunzatoare. Cu exceptia cazurilor in care medicul recomanda o anumita denumire comerciala, recomandarea farmacistului pentru denumirile comerciale aferente DCI prescrise de medic se face in ordinea crescatoare a pretului, incepand cu medicamentul cel mai ieftin din cadrul DCI respective. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu si fara contributie personala, cu respectarea urmatoarelor conditii:

  1. a) pentru sublistele A, B si D – o prescriptie/mai multe prescriptii lunar, care sa nu depaseasca cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescriptiile aferente unei luni. Valoarea totala a medicamentelor din sublista B, calculata la nivelul pretului de referinta, este de pana la 330 lei pe luna;

(5) Pe acelasi formular de prescriptie se pot inscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile intocmesc un borderou centralizator cu evidenta distincta pentru fiecare sublista, in care se evidentiaza distinct:

  1. a) medicamentele corespunzatoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experti ai CNAS pentru care medicul utilizeaza formulare distincte;
  2. b) medicamentele prescrise de medicul de familie urmare a scrisorii medicale de la medicul de medicina muncii, pentru care medicul utilizeaza formulare de prescriptie distincte;
  3. c) medicamentele din retetele eliberate penttru titularii de card european;
  4. d) medicamentele din retetele eliberate pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii;
  5. e) medicamentele din retetele eliberate pentru titularii de formulare europene.

(7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de (pana la 3 –7zile) maximum 7 zile in afectiuni acute, de pana la 8 – 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 – 31 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate si cu schema terapeutica stabila, medicii de familie/medicii de specialitate din specialitatile clinice aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pot prescrie medicamente pentru o perioada de pana la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilita de comun acord de medicul prescriptor si asiguratul beneficiar al prescriptiei medicale. Asiguratii respectivi nu mai beneficiaza de o alta prescriptie medicala pentru boala cronica respectiva pentru perioada acoperita de prescriptia medicala. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat este de pana la 30-31 zile.

Art 172(2) – Furnizorii de servicii medicale si furnizorii de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate au obligatia sa transmita in platforma informatica din asigurarile de sanatate, serviciile medicale/dispozitivele medicale din pachetul de baza si pachetul minimal furnizate/eliberate – altele decat cele transmise in platforma in conditiile art 3 lit aq) art 24 lit am) art 42 lit am) art 59 lit ae), art 74 lit am) art 92 alin (1) si lit f), art 118 lit ab), art 130 lit af) art 153 lit s) in maxim 72 ore de la momentul acordarii serviciilor medicale/eliberarii dispozitivelor medicale, pentru serviciile acordate/dispozitivele eliberate in luna pentru care se face raportarea, in conditiile prevazute in norme; asumarea serviciilor medicale acordate/dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnatura electronica extinsa potrivit Legii 455/2001, republicata. In situatia nerespectarii acestei obligatii serviciile medicale si dispozitivele medicale nu se deconteaza furnizorilor de catre casele de asigurari de sanatate.”

Actele normative care stau la baza acestor modificari:

In ceea ce priveste modificarea art 172(2), prin care medicii care nu fac transmiterea in 72 ore a serviciilor medicale in SIUI, nu vor fi platiti pentru aceste servicii, este o mare problema deoarece – asa cum s-a intamplat vineri pe 18 septembrie, cand sistemul de verificare a cardului a fost defect si toate serviciile au fost validate fara card – in 72 de ore nu poti aduce din nou pacientii la cabinet cu cardul.

Nu este nici posibil pentru ca este week-end si nici moral sa pui pacientii pe drumuri pentru ca sistemul este defect.

Tot pe 1 octombrie vom afla si raspunsul la afirmatiile domnului Presedinte Ciurchea precum ca “exista amprenta cardului in sistem iar serviciile vor fi decontate”!

 

Citeste si Consultatia 21: falsa sau reala problema in relatia contractuala Medic de familie – Casa de Asigurari de Sanatate?

Citeste si Cui se acorda bilete de trimitere in ambulatoriu de specialitate

Citeste si Preventia, intre teorie si realitate

 

Autor: Catalin Petrencic

1 Comentarii

  1. tircomnicugeorgiana says:

    Sa insemne asta oare ca nu se mai elibereaza retete compensate pentru o perioada de 60 de zile?

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: