Noi reglementari privind prescriptiile medicale electronice pentru medicamente

18/05/2022
Noi reglementari privind prescriptiile medicale electronice pentru medicamente

Noi reglementari privind prescriptiile medicale electronice pentru medicamente

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/noi-reglementari-privind-prescriptiile-medicale-electronice-pentru-medicamente/

In Monitorul Oficial a  fost publicat Ordinul nr. 1.327/247/2022 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.

Art. I. 

Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” (3) Casele de asigurari de sanatate vor atribui furnizorilor de servicii medicale, respectiv medicilor care au incheiate conventii pentru prescriere de medicamente un numar de prescriptii medicale electronice online si offline, generat automat de Sistemul informatic pentru prescriptia electronica al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la solicitarea acestora, si organizeaza evidenta prescriptiilor medicale electronice online si offline atribuite.”

2. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

3. In anexa nr. 2, la capitolul I punctul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) emiterea de catre unitatile spitalicesti, pentru asigurati, pe timpul internarii acestora, a prescriptiilor medicale electronice pentru medicamentele cu si fara contributie personala – cu exceptia situatiilor prevazute in contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia.”

4. In anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“4. Prescriptiile medicale electronice se pot elibera de catre orice farmacie care, la data eliberarii acestora, se afla in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate, respectiv de catre farmaciile cu circuit inchis pentru tratamentul bolnavilor cuprinsi in unele programe de sanatate cu scop curativ, conform hotararii Guvernului pentru aprobarea programelor nationale de sanatate si normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

5. In anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“6. Se va intocmi o prescriptie medicala electronica distincta pentru fiecare dintre urmatoarele situatii:

6.1. DCI-uri corespunzatoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C – sectiunea C2, Programul national cu scop curativ – 5 – Programul national de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va intocmi cate o prescriptie distincta pentru fiecare dintre situatiile urmatoare: tratamentul cu antidiabetice noninsulinice, tratamentul cu antidiabetice de tipul insulinelor + teste de automonitorizare, tratamentul mixt (antidiabetice noninsulinice + antidiabetice de tipul insulinelor) + teste de automonitorizare;

6.2. DCI-uri corespunzatoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice (sublista C – sectiunea C2, Programul national cu scop curativ – 3 – Programul national de oncologie), conform hotararii Guvernului pentru aprobarea programelor nationale de sanatate si normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

6.3. DCI-uri corespunzatoare medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C – sectiunea C2, Programul national cu scop curativ – 9 – Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana, subprogramul 9.7 – Tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu al pacientilor transplantati);

6.4. DCI-uri corespunzatoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinsi in programele nationale de sanatate cu scop curativ pentru care eliberarea se face prin farmaciile cu circuit inchis ale spitalelor, conform prevederilor hotararii Guvernului pentru aprobarea programelor nationale de sanatate si ale normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (pentru fiecare program, DCI-urile corespunzatoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor fac obiectul unei prescriptii distincte);

6.5. DCI-uri notate cu (**)1 nominalizate in Hotararea Guvernului nr. 720/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.6. DCI-uri corespunzatoare medicamentelor cu sau fara contributie personala, prescrise pentru persoanele care se constituie in categoria de personal contractual;

6.7. DCI-uri prescrise in cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului national de diagnostic si tratament pentru boli rare – 6 – hemofilie si talesemie (6.1), mucoviscidoza (6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii – scleroza laterala amiotrofica (6.5.2), sindromul Prader-Willi (6.7), boala Fabry (6.8), purpura trombocitopenica imuna idiopatica cronica (6.17), fibroza pulmonara idiopatica (6.20), distrofia musculara Duchenne (6.21), angioedem ereditar (6.22), neuropatia optica ereditara Leber (6.23), limfangioleiomiomatoza (6.28);

6.8. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise in regim de compensare 90% din pretul de referinta pentru beneficiarii Programului privind compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.9. Medicamente corespunzatoare DCI-urilor pentru care au fost incheiate contracte cost-volum/cost-volum-rezultat.”

6. In anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” 7. Prezenta in formularul de prescriptie medicala electronica a doar 10 pozitii pentru prescriere nu limiteaza drepturile asiguratului prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. In situatiile in care, pentru afectiunile cronice de care sufera, asiguratul are nevoie de mai mult de 10 medicamente diferite, din subliste diferite/luna, se pot elibera mai multe prescriptii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevazute de contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.”

7. In anexa nr. 2, la capitolul I punctul 10 litera b), subpunctul b4) se abroga.

8. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta prescriere” punctul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) se alege prin bifare cu «x» categoria de furnizor de servicii medicale, dupa cum urmeaza:
– «MF» – medicina de familie;
– «Ambulatoriu» – ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicina dentara); medicii angajati ai unui spital care presteaza servicii in baza contractului incheiat intre spital si casa de asigurari de sanatate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa casuta «Ambulatoriu» atunci cand elibereaza prescriptii medicale electronice pacientilor consultati in ambulatoriul de specialitate al spitalului;
– «Spital» – pentru unitatile sanitare cu paturi care furnizeaza servicii medicale spitalicesti, inclusiv cele autorizate de Ministerul Sanatatii sa furnizeze servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi, pentru prescriptiile medicale electronice prescrise la externare;

– «Altele» se va nota:

— cifra 1 pentru conventiile incheiate cu medicii care isi desfasoara activitatea in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationare de zi psihiatrie, cabinete de planificare familiala, cabinete de medicina dentara care nu se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica;
— cifra 2 pentru conventiile incheiate cu celelalte categorii de medici prevazute in contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
— cifra 3 pentru contractele incheiate pentru furnizarea de ingrijiri paliative la domiciliu.”

9. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta prescriere” punctul 2 litera a), subpunctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(iii) se bifeaza «Pensionar» pentru toate persoanele care isi dovedesc aceasta calitate printr-un cupon de pensie; pentru beneficiarii Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr 186/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se bifeaza categoria «lista B 90%»;”.

10. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta prescriere” punctul 2 litera a), subpunctul (v) si prima liniuta a subpunctului (x) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

” (v) se bifeaza «Elev/Ucenic/Student (18-26 ani)» pentru toate persoanele cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti, care fac dovada calitatii lor de asigurat si daca nu realizeaza venituri. Pentru aceasta categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, la nivelul pretului de referinta, in conditiile contractului-cadru, daca nu realizeaza venituri;
. . . . . . . . . .

– cifra 1, daca este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar mentionate distinct in formularul de prescriptie medicala electronica, dar care sunt mentionate distinct la art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mentionandu-se distinct actul normativ de care beneficiaza;”.

11. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta prescriere”, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

3. PNS – se completeaza doar pentru prescriptiile care contin DCI-uri din sublista C sectiunea C2 prin indicarea numarului programului/subprogramului din cadrul Programului national cu scop curativ: 3 – Programul national de oncologie, 5 – Programul national de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, 9 – Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana (9.7 – Tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu al pacientilor transplantati) si a unor boli rare cuprinse in Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare – 6 – hemofilie si talasemie (6.1), mucoviscidoza (6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii – scleroza laterala amiotrofica (6.5.2), sindromul Prader-Willi (6.7), boala Fabry (6.8), purpura trombocitopenica imuna idiopatica cronica (6.17), fibroza pulmonara idiopatica (6.20), distrofia musculara Duchenne (6.21), angioedem ereditar (6.22), neuropatia optica ereditara Leber (6.23), limfangioleiomiomatoza (6.28), respectiv se va indica numarul programului pentru care eliberarea medicamentelor in tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit inchis, conform prevederilor hotararii Guvernului pentru aprobarea programelor nationale de sanatate si ale normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.”

12. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta prescriere” punctul 4, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” c) «Cod diag.» – medicul prescriptor va inscrie, pentru fiecare pozitie de medicament prescrisa, codul diagnosticului pentru care se face prescriptia acestuia, utilizand clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boala. Completarea campului este obligatorie.”

13. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta prescriere” punctul 4, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:

” d1) «Tip prescr.» – medicul prescriptor va inscrie litera «I» sau «C» doar pentru situatiile in care in campul «tip dg.» este notata categoria «cronic», dupa cum urmeaza:

(i) se inscrie litera «I» pentru toate situatiile in care, drept urmare a unui act medical propriu, medicul prescriptor recomanda o DCI noua si/sau o denumire comerciala noua, care nu a fost inclusa in schema terapeutica anterioara a beneficiarului prescriptiei medicale;

(ii) se inscrie litera «C» pentru toate situatiile in care:

a) drept urmare a unui act medical propriu, medicul prescriptor recomanda o DCI si/sau o denumire comerciala, indiferent de concentratie si forma farmaceutica, inclusa deja in schema terapeutica a beneficiarului prescriptiei medicale;

b) drept urmare a unui act medical prestat de alti medici in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate, medicul prescriptor recomanda o DCI si/sau o denumire comerciala, indiferent de concentratie si forma farmaceutica, indiferent daca aceasta a fost/nu a fost inclusa in schema terapeutica a beneficiarului prescriptiei medicale;”.

14. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta prescriere” punctul 4, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” h) «% Pret ref.» – se noteaza, dupa caz: procentul corespunzator de compensare (90%, 50%, 100% sau 20% din pretul de referinta) al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (sectiunea C1) si D; procentul de compensare 90% din pretul de referinta al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublista B pentru beneficiarii Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 186/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul preturilor de referinta/prescriptie este de pana la nivelul prevazut in contractul-cadru; procentul de compensare 100% din pretul de referinta al medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (sectiunile C1 si C3) si D, conform prevederilor legale in vigoare, pentru: copii (cu varsta sub 18 ani), tineri cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti, daca nu realizeaza venituri, gravide/lauze; procentul de compensare 100% din pretul de referinta aferent sublistelor A, B, C (sectiunea C1) si D pentru categoriile de asigurati beneficiari ai legilor speciale (veterani, revolutionari, persoane cu handicap etc.); procentul de compensare 100% din pretul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (sectiunea C2) pentru toate categoriile de asigurati beneficiari de programe/subprograme nationale de sanatate curative, in conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;”.

15. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta prescriere” punctul 4 litera i), subpunctele (ii) si (iv) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

” (ii) pentru prescriptiile care contin si DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii de boala, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, in rubrica «Lista», in dreptul DCI-urilor aferente unei categorii de boala se va nota categoria respectiva (G1 – G31a-h);
. . . . . . . . . .

(iv) pentru prescriptiile care contin DCI-uri din sublista C, sectiunea C2, in rubrica «Lista» se va nota C2. Completarea in campul 3 a numarului programului/subprogramului din cadrul Programului national cu scop curativ este obligatorie;”.

16. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta prescriere” punctul 4, literele l) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

l) «Semnatura medic prescriptor» – se executa semnatura medicului care a emis prescriptia medicala electronica in situatia in care acesta nu are semnatura electronica extinsa sau are semnatura electronica extinsa si nu o poate folosi, precum si in cazul prescrierii electronice offline;
. . . . . . . . . .

o) «Acest document a fost generat si semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 si ale Hotararii Guvernului nr. 1.259/2001» – se completeaza si contine confirmarea semnaturii electronice extinse a medicului care a emis prescriptia medicala electronica.”

17. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul I “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta prescriere” punctul 4, litera m) se abroga.

18. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul II “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta eliberare”, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” 1. «Farmacia» – se completeaza cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare – CUI, casa de asigurari de sanatate cu care farmacia a incheiat contract, numarul contractului de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, respectiv numarul contractului de furnizare de medicamente si a unor materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate curative, dupa caz.”

19. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul II “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta eliberare” punctul 3, literele c), d), e), i), j) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“c) «Lista» – se completeaza conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i) subpct. (i), (ii) si (iv);

d) «Cod diag.» – se completeaza codul diagnosticului asa cum a fost completat de medicul prescriptor in componenta prescriere, pentru fiecare pozitie de medicament care este eliberata;

e) «Denumire comerciala» – farmacistul va mentiona in aceasta rubrica si in fata persoanei care ridica medicamentele (asigurat sau imputernicitul acestuia) medicamentele pe care le elibereaza. In cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica in cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va inscrie suma rezultata ca urmare a inmultirii numarului de teste de automonitorizare eliberate cu pretul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. In situatia in care primitorul renunta la anumite DCI-uri/medicamente si/sau materiale sanitare cuprinse in prescriptia medicala electronica online si offline, farmacistul va completa componenta eliberare numai cu medicamentele eliberate si va lista un exemplar al acesteia, pe care primitorul semneaza, cu precizarea pozitiilor (din componenta prescriere) corespunzatoare medicamentelor la care renunta, nefiind permisa eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie in cadrul sumei respective. In cazul DCI-urilor din sublista B prescrise beneficiarilor Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 186/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la rubrica «Valoare compensare» se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzatoare aplicarii cotei de 50% din pretul de referinta, notandu-se in paranteza «CNAS», si valoarea de compensare de 40% din pretul de referinta, notandu-se in paranteza «MS», pentru prescriptiile a caror contravaloare la nivelul pretului de referinta este de pana la nivelul prevazut in contractul-cadru.
In cazul eliberarii fractionate, in ceea ce priveste atat numarul, cat si cantitatea din fiecare medicament, farmacistul va completa atat componenta eliberare, cat si componenta eliberare pentru pacient si va inmana primitorului componenta eliberare pentru pacient pentru a se prezenta la aceeasi sau la alta farmacie;
. . . . . . . . . .

i) «Numele persoanei care elibereaza» – se completeaza numele si prenumele personalului de specialitate al farmaciei care elibereaza medicamentele;

j) «Semnatura» – se executa semnatura personalului de specialitate al farmaciei care elibereaza medicamentele in situatia in care acesta nu are semnatura electronica extinsa sau are semnatura electronica extinsa si nu o poate folosi;
. . . . . . . . . .

m) «Acest document a fost generat si semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 si ale Hotararii Guvernului nr. 1.259/2001» – se completeaza si contine confirmarea semnaturii electronice a farmacistului care elibereaza medicamentele.”

20. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul II “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta eliberare” punctul 3, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
” d1) «Tip prescr.» – se completeaza «I» sau «C» asa cum a fost completat de medicul prescriptor in componenta prescriere, pentru fiecare pozitie de medicament care este eliberata;”.

21. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul II “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta eliberare” punctul 3, litera k) se abroga.

22. In anexa nr. 2, la capitolul III “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta eliberare pentru pacient”, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” 1. «Farmacia» – se completeaza cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare – CUI, casa de asigurari de sanatate cu care farmacia a incheiat contract, numarul contractului de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, respectiv numarul contractului de furnizare de medicamente si a unor materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate curative, dupa caz.”

23. In anexa nr. 2, la capitolul III “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta eliberare pentru pacient” punctul 3, literele d), e), i), j) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

” d) «Lista» – se completeaza conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i) subpct. (i), (ii) si (iv);
e) «Cod diag.» – se completeaza codul diagnosticului asa cum a fost completat de medicul prescriptor in componenta prescriere, pentru fiecare pozitie de medicament care este eliberata;
. . . . . . . . . .

i) «Numele persoanei care elibereaza» – se completeaza numele si prenumele personalului de specialitate al farmaciei care elibereaza medicamentele;

j) «Semnatura» – se executa semnatura personalului de specialitate al farmaciei care elibereaza medicamentele in situatia in care acesta nu are semnatura electronica extinsa sau are semnatura electronica extinsa si nu o poate folosi;
. . . . . . . . . .
m) «Acest document a fost generat si semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001 si ale Hotararii Guvernului nr. 1.259/2001» – se completeaza si contine confirmarea semnaturii electronice a farmacistului care elibereaza medicamentele.”

24. In anexa nr. 2, la capitolul III “Modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala – componenta eliberare pentru pacient” punctul 3, litera k) se abroga.

Art. II. –

Prescriptiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se pot elibera de catre farmacii pana la data expirarii termenului de valabilitate a prescriptiei medicale stabilit potrivit prevederilor legale in vigoare la data prescrierii medicamentului.

Art. III. –

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 iunie 2022.

Etichete: prescriptii electronice, prescriptie electronica medicamente, retete electronice medicamente, Ordinul nr. 1.327/247/2022

autor

Autor: Adriana Pavel

2 Comentarii

  1. Dumitrescu Marina says:

    Buna dimineata, cu cate zile inainte, se poate elibera reteta compensata noua, dupa una la 90 de zile? Multumesc

  2. anonim says:

    SIUI daca este sabotat de către conducerea CNAS după modelul patentat de Sebastian Ghiță și gașca aferentă, cum poate demonstra un medic de familie că acorda servicii unui asigurat sau nu !? Și dacă pacientul este neasigurat și fără acces în SIUI , nu se crează premisele transformării medicului de familie în infractor sau țap ispășitor !? De ce este vinovat medicul și nu este dată afară conducerea CNAS județene când aplicațiile informatice sunt sabotate sau a noperabile !?!

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: