Modificari ale normelor privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa

17/06/2022
Modificari ale normelor privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa

Modificari ale normelor privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/modificari-ale-normelor-privind-exercitarea-profesiei-de-asistent-medical-si-moasa/

Potrivit unui proiect postat in Transparenta Decizionala, Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.454/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 928 din 19 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:(5) Structura functionala a cabinetelor de practica independenta este prevazuta in anexa nr.8.
2. La articolul 3, alineatul (2) se abroga.
3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”ART. 5
(1) Asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical pot dobandi calitatea de persoana fizica independenta prin inregistrare la administratia financiara in a carei raza teritoriala domiciliaza, in baza certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, care va fi insotit de un aviz pentru inregistrarea ca persoana fizica independenta, conform anexei nr.9 la norme.

(2) Cererea pentru eliberarea avizului pentru inregistrarea la administratia financiara mentionata la alin. (1) se va depune la filiala Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania la care este inregistrat in calitate de membru, conform anexei nr.10 la norme.

(3)
Dupa obtinerea Codului de inregistrare fiscala (CIF), pentru a exercita profesia in calitate de persoana fizica independenta, asistentii medicali generalisti, mosele si asistentii medicali vor solicita Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania eliberarea avizului anual, in conditiile prevazute la alin.(4).

(4) Avizul anual pentru asistentii medicali generalisti, asistenti medicali si moase care isi exercita profesia ca persoana fizica independenta, se elibereaza numai persoanelor care fac dovada incheierii unor contracte de prestari servicii cu unitati sanitare/ institutii/ si alti furnizori de servicii de ingrijiri medicale autorizate conform legii, potrivit calificarii profesionale dobandite.”

4. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(3) Directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti comunica Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cabinetului de practica independenta, datele inscrise in Registrul judetean/municipiului Bucuresti al cabinetelor de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical, pentru a fi inregistrate si in Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania, intr-o sectiune speciala.”

5. La articolul 14 alineatul (1), literele b)-e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
”b) certificatul titularului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, insotit de avizul anual, in copie;
c) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical, declarat ca si sediu al activitatii, in copie;
d) dovada dotarii minime necesare functionarii cabinetului de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa sau a profesiei de asistent medical, dupa caz, eliberata de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe teritoriul careia se solicita infiintarea, in copie;
e) autorizatia sanitara de functionare, in copie;”

6. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Documentele prevazute la lit.b)- e) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.”

7. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduc trei alineate noi, alineatele (4)-(6), cu urmatorul cuprins:

“(4) In acelasi spatiu nu pot fi infiintate mai mult de doua cabinete de practica independenta si numai daca au aceeasi specialitate.
(5) In acelasi spatiu cu destinatie de cabinet de practica independenta poate functiona si o unitate de ingrijiri la domiciliu, daca titularul este autorizat si ca furnizor de ingrijiri la domiciliu, in conditiile legii.
(6) Autoritatile administratiei publice locale pot sprijini furnizorii de servicii de ingrijiri medicale, la nivelul comunitatilor locale, prin punerea la dispozitie a spatiilor cu destinatia de cabinet de practica independenta, conform unor criterii obiective si transparente aprobate prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii.”

8. La articolul 15, alineatul (2), literele b)- c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) certificatul titularului, de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, insotit de avizul anual, in copie;
c) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa, a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu profesional al activitatii, in copie;
e) raportul intocmit de catre reprezentantii filialei Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania pe teritoriul careia se solicita infiintarea cu privire la dotarile minime corespunzatoare furnizarii serviciilor de ingrijiri medicale mentionate in cererea de avizare, in copie;”

9. La articolul 15, dupa alineatul (2), se introduce un alineat nou, alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
“(3) Documentele prevazute la lit. b)-c) si e) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.”

10. La articolul 16, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania al titularului, insotit de avizul anual si, dupa caz, certificatele de membru ale asistentilor medicali generalisti, moase, asistenti medicali, salariati, in copie;”

11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art.18

(1) Cabinetele de practica independenta infiintate in temeiul altor acte normative, au obligatia sa solicite Avizul de infiintare al cabinetului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si sa se inregistreze in Registrul judetean/municipiului Bucuresti al cabinetelor de practica independenta a profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical din cadrul directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza documentelor prevazute la art.14 alin.(1).
(2) Cabinetele de practica independenta care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii de ingrijiri medicale;
b) administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie asistenti medicali generalisti/moase/asistenti medicali;
(3) Fundatiile si asociatiile legal constituite pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete de practica independente furnizoare de servicii de ingrijiri medicale;
(4) Dispozitiile art.1- 3, art.6 alin.(2), art.7, art.11, art.13, art.15, art.16 si art.17 se aplica in mod corespunzator cabinetelor infiintate in conditiile alin.(2)-(3).”

12. La articolul 23, litera a) se abroga.

13. La articolul 25, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) la domiciliul pacientilor, in conformitate cu legislatia in vigoare privind furnizarea de ingrijiri la domiciliu;
c) in unitati sanitare/institutii/si alti furnizori de servicii de ingrijiri medicale autorizate conform legii, cu care asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical a incheiat relatii contractuale in vederea furnizarii de servicii de ingrijiri medicale ca persoana fizica independenta.”

14. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Anexele nr.1 – 10 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.”

15. Dupa anexa nr.7 la normele metodologice se introduc trei noi anexe, anexele nr.8-10, al caror cuprins este prevazut in anexele nr.1 – 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

16. La Anexa nr.2 la normele metodologice, punctul 1.2.2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) trusa de prim ajutor:
– set cai orofaringiene;
– balon Ruben cu masti de diferite marimi;
– foarfece cu varfuri boante;
– garou 50 cm;
– trusa perfuzie, seringi de diferite marimi;
– manusi de examinare;
– atele din material plastic;
– fesi din tifon;
– vata hidrofila;
– leucoplast;
– alcool sanitar – 200 ml;
– comprese sterile;
– rivanol solutie 1 la mie – 200 ml;
– apa oxigenata sau perogen;
– alcool iodat 200 – ml.

17. La Anexa nr.2 la normele metodologice, punctul 1.2.2, dupa litera b) se introduce o litera noua, litera b^1) cu urmatorul cuprins:

b^1) medicatia de urgenta*
– solutii cristaloide (ser fiziologic, Ringer si glucoza 5%, glucoza 10%);
– aspirina;
– algocalmin, paracetamol;
– adrenalina;
– atropina;
– hemisuccinat de hidrocortizon;
– Beta_2 mimetice inhalatorii (salbutamol, Ventolin);
– glucoza 33%;
– nitroglicerina spray sau tablete sublingual;
– captopril, furosemid;
– metoclopramid;
*se administreaza doar la indicatia medicului.”

Art. II. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Etichete: asistent medical generalist, moasa, asistent medical in regim independent

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: