Modificarea Legii nr. 95/2006 | Proiect: Masuri privind acordarea concediilor medicale

18/01/2023
Modificarea Legii nr. 95/2006 | Proiect: Masuri privind acordarea concediilor medicale

Modificarea Legii nr. 95/2006 | Proiect: Masuri privind acordarea concediilor medicale

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/modificarea-legii-nr-95-2006-proiect-masuri-privind-acordarea-concediilor-medicale/

Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) au initiat un Proiect de Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Initiativa legislativa postata in Transparenta Decizionala prevede modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale.

Schimbari preconizate:

1. In ceea ce priveste Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Avand in vedere necesitatea definirii la nivel legislativ a planurilor nationale de dezvoltare a ingrijirilor medicale, se impune completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat planurile nationale de dezvoltare a ingrijirilor medicale reprezinta planuri de implementare ale strategiei nationale de sanatate care au ca scop cresterea accesibilitatii la servicii medicale, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii

Avand in vedere necesitatea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de dializa publice si private, se impune completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat Regulementul mentionat sa fie aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.

Pentru a asigura claritatea si precizia normei, se propune ca reglementarea modalitatii de asigurare a medicamentelor imunologice care urmeaza a fi suportate prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, in bugetul FNUASS sa fie cuprinsa in Titlul VIII al Legii nr. 95/2006, la Sectiunea a 3-a – Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice, art. 242. Totodata, in vederea aplicarii corecte a normei, se mentioneaza expres sursa de finantare a costului administrarii acestor medicamente, in sensul ca acesta se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii alocat programelor nationale de sanatate publica, precum si modalitatea de plata, exprimata prin tarif in lei per serviciu medical. Avand in vedere faptul ca medicamentele imunologice au adresabilitate la diverse segmente populationale, acestea urmeaza sa fie stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

Pentru a asigura claritatea normei referitoare la tipul serviciilor medicale profilactice, se propune reglementarea modalitatii de informare si consiliere a persoanelor asigurate in scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii si al pastrarii sanatatii, prin intermediul furnizorilor de servicii cu care casele de asigurari se afla in relatii contractuale, asupra principalilor factori de risc pentru sanatate, precum si asupra mijloacelor de prevenire a imbolnavirilor, in cadrul serviciilor de evaluare periodica a starii de sanatate, inclusiv in ceea ce priveste depistarea factorilor de risc, dar si in cadrul serviciilor de depistare precoce a afectiunilor cronice cu pondere importanta asupra poverii imbolnavirilor.

Se reglementeaza autorizarea Ministerului Finantelor sa introduca in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu mentinerea echilibrului bugetar, la propunerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pe masura incasarii, a influentelor ce decurg din incasarea sumelor provenite din protocoale incheiate de CNAS cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata sau reprezentantii legali ai acestora, precum si a sumelor provenite din angajamentele obligatorii asumate de detinatorii de autorizatie de punere pe piata, potrivit deciziilor Comisiei Europene emise in aplicarea Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a normelor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din tratat sunt cuprinse ca sursa de finantare a bugetului FNUASS.

Avand in vedere necesitatea respectarii prevederilor Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), document asumat de Guvernul Romaniei respectiv implementarea masurii privind „Dezvoltarea capacitatii pentru gestionarea fondurilor publice din sanatate”, care presupune atingerea unui jalon privind elaborarea unui nou contract-cadru cu termen de realizare trimestrul II al anului 2023 si a dispozitiilor legale privind transparenta decizionala, precum si perioada necesara pentru elaborarea Contractului cadru si a normelor metodologice de aplicare a acestuia, pentru organizarea si desfasurarea procesului de consultari si negocieri prevazute de dispozitiile exprese ale art. 229 alin. (2) si (4) din Legea nr. 95/2006, precum si pentru procesul de avizare inter-institutionala a contractului-cadru, se reglementeaza un nou termen de elaborare a acestuia, respectiv pana la data de 30 iunie pentru anul in care urmeaza sa se aprobe un nou contract-cadru. Totodata, proiectul de act normativ cuprinde precizari privind intrarea in vigoare si perioada de aplicare a acestor reglementari.

– Pentru a asigura claritatea si precizia normei, in concordanta cu dispozitiile Titlului VI din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se reglementeaza faptul ca din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate nu se suporta transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in contractul-cadru.

Potrivit art. 7 alin. (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, acreditarea este o conditie obligatorie pentru unitatile sanitare care presteaza sau nu servicii in relatie cu sistemul public de asigurari de sanatate, cu exceptia cabinetelor de medicina de familie, a cabinetelor medicale dentare si a cabinetelor medicale din ambulatoriul de specialitate organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a laboratoarelor de analize medicale si de anatomie patologica.

Astfel, prin proiectul de act normativ se au in vedere reglementari care vizeaza armonizarea si corelarea dispozitiilor Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere atributiile institutionale stabilite prin alte acte normative de acelasi nivel, conexe sistemului de asigurari sociale de sanatate.

– Prin proiectul de act normativ se propune ca si furnizorii de servicii conexe actului medical, care desfasoara activitate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, atat in baza contractelor de furnizare de servicii in cadrul programelor nationale cu scop curativ cat si in baza contractelor incheiate cu medicii de specialitate, sa aiba obligatia utilizarii cardului national de asigurari sociale de sanatate in procesul de acordare a serviciilor conexe actului medical decontate din fond, fiind aplicabile in mod corespunzator si dispozitiile alin. (3) si (4) ale art. 337, precum si cele ale art. 223. Norma propusa are in vedere uniformizarea obligatiilor furnizorilor care acorda servicii decontate din FNUASS, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, indiferent daca acestia acorda servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, sau servicii conexe actului medical.

– Pentru a evita erori privind medicatia si interventiile necesare pacientilor, prin proiectul de act normativ se clarifica informatiile si datele care sunt cuprinse in modulul “Sumar de urgenta” din cadrul Dosarului electronic de sanatate al pacientului, in sensul reglementarii faptului ca acesta cuprinde informatii referitoare la diagnostice, proceduri, investigatii si tratamente, precum si informatii referitoare la medicatia eliberata aferente ultimelor 6 luni.

2. Cu privire la dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

Reglementarile preconizate in cuprinsul prezentei ordonante au ca finalitate protectia asiguratilor prin gestionarea eficienta a bugetului Fondului, prin instituirea de masuri, ce constau, in principal, in eficientizarea activitatii de acordare, precum si in responsabilizarea asiguratilor beneficiari de certificate de concediu medical.

Astfel, se reglementeaza in mod nediscriminatoriu faptul ca toate persoanele fizice, care nu realizeaza venituri din salarii, se pot asigura optional in sistem pe baza de contract pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, numai in limita sumei cuprinsa in declaratia fiscala depusa in vederea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si aceasta nu poate depasi valoarea de 3 ori a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii.

Pentru corelare cu prevederile unor documente juridice internationale incheiate de Romania cu state non-UE, in domeniul securitatii sociale, se propune reglementarea modalitatii de asimilare a stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care persoanele asigurate au realizat, in temeiul legislatiei unui stat cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de institutia competenta la care acestea au fost asigurate anterior.

Pentru a asigura corecta aplicare a dispozitiilor Legii nr. 24/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, se reglementeaza modalitatea de incetare a platii indemnizatiilor pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice in cazul decesului acestuia.

Se reglementeaza dispozitii tranzitorii care cuprind reglementari referitoare la:

a) modificarea contractelor de asigurari pentru concedii si indemnizatii, incheiate de catre persoanele fizice cu casele de asigurari de sanatate, pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care se implinesc 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I a ordonantei, daca persoanele in cauza doresc prelungirea contractelor in noile conditii, respectiv pentru indemnizatii de asigurari sociale care nu pot depasi suma cuprinsa in declaratia fiscala depusa in vederea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau dupa caz, limita a 3 salarii minime brute pe tara lunar, in caz contrar contractele inceteaza;

b) persoanele care se afla in concedii medicale la incetarea contractelor, beneficiaza de drepturile reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical eliberate pana la incetarea acestor contracte. Aceste drepturi se acorda pana la incetarea situatiei care a determinat necesitatea eliberarii certificatelor medicale.

Totodata, pentru a asigura o reglementare care sa nu lase loc la interpretari, se clarifica conditiile care trebuie indeplinite pentru a beneficia de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor asigurate care sunt cadre didactice a caror norma didactica se completeaza de la mai multi angajatori.

De asemenea, se are in vedere asigurarea claritatii normei si inlaturarea situatiilor in care o persoana asigurata care desfasoara activitatea la mai multi angajatori sa poata intra in concediu medical doar la unul dintre angajatori, la ceilalti angajatori desfasurand in acelasi timp activitati pentru care obtine venituri de natura salariala.

3. In ceea ce priveste dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare:

– Se redefineste sintagma “reprezentant legal” al detinatorului de autorizatie de punere pe piata a medicamentelor care nu este persoana juridica romana, in sensul ca pot duce la indeplinire obligatiile legale prevazute de OUG nr. 77/2011 atat persoana juridica romana, imputernicita in acest sens, cat si dezmembramantul fara personalitate juridica al societatii care are administratia centrala ori sediul principal in alte state membre ale Uniunii Europene sau in state apartinand Spatiului Economic European.

4. Avand in vedere necesitatea unei reglementari uniforme, care sa instituie norme clare referitoare la asigurarea pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, prin actul normativ se statueaza ca cetatenii straini sau apatrizii aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in aceleasi conditii si cu finantarea din aceleasi surse ca pentru asiguratii romani.

Impactul social

Potrivit notei de fundamentare, luand in considerare cresterea cheltuielilor care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, determinate de cresterea numarului beneficiarilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, prin actul normativ este propusa implementarea unor masuri menite sa imbunatateasca modalitatea de gestionare a fondurilor alocate pentru decontarea indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza persoanele asigurate pe perioada in care se afla in concediu medical.

Etichete: acordarea concediilor medicale, concedii medicale, ordonanta concedii medicale, Legea nr. 95/2006, FNUASS

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: