Modificare Anexa 2 (Contractul cadru): Serviciile medicale incluse in plata per capita

24/03/2023
Modificare Anexa 2 (Contractul cadru): Serviciile medicale incluse in plata per capita

Modificare Anexa 2 (Contractul cadru): Serviciile medicale incluse in plata per capita

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/modificarea-anexei-2-contractul-cadru-serviciile-medicale-incluse-in-plata-per-capita/

Hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 696/2021 aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021—2022, stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru prelungirea unor termene, publicata in Monitorul Oficial.

Art. I. — Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021—2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 28 iunie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins: „(41) Serviciile medicale acordate asiguratilor, a caror plata se realizeaza prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte, realizate de medicii de familie in perioada 1 ianuarie—30 iunie 2023 si care depasesc limitele stabilite prin norme, se deconteaza prin tarif pe serviciu medical, la valoarea garantata a punctului pe serviciu medical, in mod proportional cu numarul de puncte realizat de fiecare furnizor si in limita fondului aferent semestrului I al anului 2023 pentru asistenta medicala primara, in conditiile prevazute in norme.”

2. La articolul 16, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Serviciile medicale acordate asiguratilor realizate de medicii de familie care depasesc limitele stabilite prin norme si care nu sunt decontate potrivit prevederilor alin. (4) si (4 1) sunt incluse in plata per capita.”

3. La articolul 33, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:

(4) Serviciile medicale realizate de medicii de specialitate clinica, inclusiv specialitatea medicina fizica si de reabilitare, in perioada 1 ianuarie—30 iunie 2023, care depasesc limitele stabilite prin norme, se deconteaza la valoarea garantata a punctului pe serviciu medical, in mod proportional cu numarul de puncte realizat de fiecare furnizor si in limita fondului aferent semestrului I al anului 2023 pentru asistenta medicala de specialitate pentru specialitatile clinice, in conditiile prevazute in norme.”

Art. II. — Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale, contractate pentru trimestrul II al anului 2023 prin acte aditionale la contractele derulate in anul 2022 de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii, se va face din sumele stabilite pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare, prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2023.

Art. III. — Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 337 alin. (2 1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, furnizorii de servicii conexe actului medical, care desfasoara activitate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, au obligatia ca pana la data de 30 iunie 2023 sa achizitioneze dispozitivele si aplicatiile informatice necesare pentru utilizarea sistemului national al cardului de asigurari sociale de sanatate din Platforma informatica din asigurarile de sanatate in procesul de acordare a serviciilor conexe actului medical decontate din fond.

Art. IV. — Termenul de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021—2022, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta hotarare, se prelungeste pana la data de 30 iunie 2023.

Art. V. — Termenul de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 337/2020 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2020—2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 4 mai 2020, cu modificarile ulterioare, se prelungeste pana la data de 30 iunie 2023.

Art. VI. — Prevederile art. I, II si IV intra in vigoare la data de 1 aprilie 2023

 

Etichete: contractul cadru, anexa 2 contractul cadru, servicii medicale, plata per capita

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: