Model unic al certificatului de concediu medical si instructiuni privind modul de completare

18/04/2022
Model unic al certificatului de concediu medical si instructiuni privind modul de completare

Model unic al certificatului de concediu medical si instructiuni privind modul de completare

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/model-unic-al-certificatului-de-concediu-medical-si-instructiuni-privind-modul-de-completare/

Ordinul pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical a fost publicat in Monitorul Oficial:

ORDIN nr. 1.165/218/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 15 aprilie 2022

Avand in vedere:

– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Referatul de aprobare nr. AR 6.546 din 2022 al Ministerului Sanatatii si nr. DG 1.152 din 14 aprilie 2022 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Articolul I

Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Formularele prevazute la alin. (2) se elibereaza fara aplicarea stampilei unitatii sanitare emitente, iar in situatiile in care acestea se acorda pentru ingrijirea copilului bolnav sau pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, medicul curant sau medicul specialist, dupa caz, va inscrie codul numeric personal al copilului sau al pacientului cu afectiuni oncologice pentru care se acorda certificatul.

2. In tot cuprinsul anexei nr. 1, sintagma „pt. Cod indemnizatie (1-16)“ se modifica si se inlocuieste cu sintagma „pt. Cod de indemnizatie (1-17)“.

3. In anexa nr. 1, sintagma „cod numeric personal al copilului bolnav“ se inlocuieste cu sintagma „cod numeric personal al copilului bolnav/pacientului cu afectiuni oncologice“.
4. In anexa nr. 1, codul de indemnizatie 91 „Ingrijire copil bolnav cu afectiuni grave, in varsta de pana la 16 ani“ se inlocuieste cu codul de indemnizatie 91 „Ingrijire copil bolnav cu afectiuni grave, in varsta de pana la 18 ani“.

5. In anexa nr. 1, dupa codul de indemnizatie 91 „Ingrijire copil bolnav cu afectiuni grave, in varsta de pana la 16 ani“ se introduce un nou cod de indemnizatie, codul 92, cu urmatorul cuprins:

92. Supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani, pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii …. 100%.

6. In anexa nr. 1, dupa codul de indemnizatie 16 „Unele tipuri de arsuri inclusiv pentru perioada de recuperare“ se introduce un nou cod de indemnizatie, codul 17, cu urmatorul cuprins:
17. Ingrijire pacient cu afectiuni oncologice ….. 85%

7. In anexa nr. 2, la articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Eliberarea certificatului de concediu medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice se va face pe baza acordului pacientului cu afectiuni oncologice si a adeverintei eliberate de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta acesta, din care sa reiasa numarul de zile de concediu pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice care s-au acordat in ultimele 12 luni, potrivit modelului de adeverinta prevazut in Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. In anexa nr. 2, la articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul in care platitorul de indemnizatie respinge la plata un certificat de concediu medical din cauza completarii gresite a acestuia sau utilizarii unui formular a carui valabilitate a incetat, medicul/casa de asigurari de sanatate care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificari pe formularul eliberat, confirmate prin semnatura si parafa, dupa caz, sau poate elibera un duplicat in care mentioneaza, la rubrica «Data acordarii», data cand a efectuat modificarea, specificand «DUPLICAT» si atasand certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.

9. In anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

6. Cod indemnizatie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va inscrie codul corespunzator al indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate/codul corespunzator al indemnizatiei de asigurare la accidente de munca si boli profesionale (1-17), in cifre si litere, conform specificatiilor de pe versoul certificatului de concediu medical.

Se completeaza cu cod 08 – Sarcina si lauzie – numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu si pentru alte afectiuni aparute pana in luna a 7-a de sarcina sau, dupa caz, luna a 6-a de sarcina, pentru persoanele cu handicap care se codifica corespunzator cauzei incapacitatii temporare de munca.

Se completeaza cu cod 15 – Risc maternal – in cazul acordarii concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se completeaza cu cod 51 – Boala infectocontagioasa pentru care s-a instituit masura izolarii – numai in cazul certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care s-a instituit masura izolarii, potrivit legii.

In cazul completarii codului 07 – Carantina, medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica «Observatii» de pe versoul formularului numarul documentului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si durata perioadei de carantina.
Se completeaza cu cod 92 – Supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani, pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii – numai in cazul asiguratilor pentru care nu se dispune masura carantinei sau a izolarii.

In cazul completarii codului 10 – Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica «Avizul medicului expert» numarul si data avizului dat de medicul expert al asigurarilor sociale. Totodata, se vor mentiona si numele, prenumele si codul de parafa al medicului expert care a avizat.

In cazul completarii codului 11 – Trecerea temporara in alt loc de munca, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca pentru persoana asigurata la accidente de munca si boli profesionale, medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica «Avizul medicului expert» numarul si data avizului dat de medicul expert al asigurarilor sociale. Totodata, se vor mentiona si numele, prenumele si codul de parafa al medicului expert care a avizat.

Se completeaza cu cod 17 – Ingrijire pacient cu afectiuni oncologice numai in cazul persoanei asigurate care insoteste pacientul cu afectiuni oncologice la interventii chirurgicale si tratamente, in baza acordului pacientului oncologic, cu incadrarea in numarul maxim de 45 de zile calendaristice in interval de un an pentru un pacient cu afectiuni oncologice, conform adeverintei eliberate de casa de asigurari de sanatate, potrivit modelului din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. In anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

9. Cod numeric personal: se va inscrie codul numeric personal al persoanei asigurate, format din 13 cifre.
Cod numeric personal al copilului bolnav sau al pacientului cu afectiuni oncologice: se va inscrie codul numeric personal al copilului bolnav, format din 13 cifre, pentru care persoana asigurata beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav sau, dupa caz, codul numeric personal al pacientului cu afectiuni oncologice, format din 13 cifre, pentru care persoana asigurata beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice.

11. In anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

17. Cod diagnostic: se va inscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporara de munca/recuperarea capacitatii de munca/ingrijirea copilului bolnav/ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, precum si codul de carantina (994) si codul pentru sarcina si lauzie, dupa caz. Pentru inscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificatia internationala a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM-10) – Lista cu 999 coduri de boala, in caractere numerice.

La inscrierea codului de boala se va trece forma clinica a bolii: acut, subacut, cronic.

In cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru acelasi cod de diagnostic, in luna in curs sau in luna urmatoare, pe noul certificat de concediu medical acordat in continuare se va mentine codul de diagnostic inscris in certificatul de concediu medical initial.

Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se inscrie codul de boala. In caseta «cod de boala» se inscrie «RM

Articolul II

Prevederile art. 10 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si in situatia in care medicii au eliberat certificate de concedii medicale pe formulare a caror valabilitate a incetat pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. In aceste cazuri, certificatele de concediu medical duplicat se elibereaza de catre medicii curanti.

Articolul III

(1) Formularele de certificate de concediu medical in formatul in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de data 31 decembrie 2022.
(2) Pe formularele prevazute la alin. (1), pe codurile de indemnizatie 92 si 17, medicul specialist sau, dupa caz, medicul curant va inscrie in rubrica „Observatii“ „92 Supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani, pentru care s-a dispus masura carantinei sau a izolarii ….. 100%“ sau „17 Ingrijire pacient cu afectiuni oncologice ….. 85%“, utilizand semnatura si parafa.

Articolul IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Etichete: concedii medicale, eliberare concediu medical, completare concediu medical, ORDIN nr. 1.165/218/2022

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: