Concurs pentru postul de presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului

01/02/2022
Concurs pentru postul de presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului

Concurs pentru postul de presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/concurs-pentru-postul-de-presedinte-al-agentiei-nationale-a-medicamentului/

Ministerul Sanatatii anunta organizerea concursului pentru ocuparea postului vacant de conducere de presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR).

Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

a) cerere de inscriere la concurs adresata ministrului sanatatii;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;

c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;

d) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;

e) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

f) cazierul judiciar;

g) adeverinta medicala, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

h) curriculum vitae, model comun european.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul, anterior datei de sustinere a probei scrise.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale

Conditii generale de ocupare:

a) are cetatenia romana si/sau cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene si/sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are capacitate deplina de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

e) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de ocupare a postului de presedinte din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania

1. Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta intr-una din urmatoarele specializari: medicina, farmacie.

2. Sa fie absolventi cu diploma ai: 

– studiilor universitare de master in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;

– studiilor universitare de doctorat in specialitatea studiilor.

3. Vechime in specialitatea studiilor: minim 10 ani;

4. Vechime in functii de conducere: minim 3 ani;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in perioada 31.01.2022- 04.02.2022, orele 09:00-14:30, la sediul Ministerului Sanatatii.

Etichete: agentia nationala a medicamentului, ANMDMR, presedinte ANMDMR

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: